THỰC TẬP SINH LÀM VIỆC TẠI TOKYO-NHẬT BẢN 5 NĂM SAU KHI VỀ NƯỚC

Thực tập sinh làm việc tại Nhật Bản 5 năm ĐƠN HÀNG ỐNG NƯỚC_TOKYO-NHẬT BẢN
Công ty mở chi nhánh tại Hà Nội- Việt Nam.Sau khi về nước, Thực tập sinh lại tiếp tục được nhận vào làm việc tại công ty.